Doradztwo w ochronie środowiska
OFERTA
Slider

Roczne sprawozdania i raporty - dla przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem zobowiązań wobec Urzędów. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że podlegają rygorystycznym wymogom ochrony środowiska i obowiązkowi prowadzenia ewidencji np.  odpadów. Nawet mikro
i mały przedsiębiorca ma do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych, choć w ich przypadku może się okazać,  że wystarczy ewidencja uproszczona. Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może zastosowaniem kar finansowych, ale również wstrzymaniem funkcjonowania firmy.

Jak działamy w ramach współpracy?

Przeprowadzamy audyt wewnętrzny w Państwa firmie i oceniamy aktualną sytuację.
W wyniku analizy danych proponujemy działania korygujące – jeżeli będą konieczne. Przejmujemy Państwa obowiązki w obszarze ochrony środowiska i realizujemy je w Państwa imieniu.

Oferujemy:

 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie rocznego sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego
 • nadzorowanie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • nadzorowanie ewidencji opakowań oraz składanie sprawozdań
 • rejestrację w KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) oraz prowadzenie konta i sporządzanie raportów KOBIZE
 • cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • audyty środowiskowe
 • bieżące doradztwo i rozwiązywanie problemów
 • reprezentowanie Państwa firmy w trakcie kontroli środowiskowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska , Urząd Marszałkowski lub inny organ administracyjny w obszarze ochrony środowiska
 • realizację zaleceń pokontrolnych
 • kontakty z urzędami, prowadzenie korespondencji
 • bieżący nadzór nad poprawnością funkcjonowania Państwa firmy

Przygotowujemy także wnioski o uzyskanie decyzji z obszarów powietrza, odpadów, wód
i ścieków. W ramach gospodarki wodno-ściekowej oferujemy  sporządzanie operatów wodno-prawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych
i powierzchniowych oraz  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Po wstępnej, niezobowiązującej  rozmowie przygotujemy dla Państwa ofertę cenową.

Gwarantujemy poufność nad udostępnionymi informacjami.

Roczne sprawozdania i raporty

KONTAKT

Dobre Oczyszczalnie Hipolit Hardy
tel: +48 536 952 969
e-mail: biuro@dobreoczyszczalnie.pl
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 14; Łódź
 

 

facebook